Wyceny i modelowanie

Wycena technologii

Ochrona prawna technologii jest niezwykle ważna dla przedsiębiorstw w związku zabezpieczeniem bieżących oraz oczekiwanych przychodów z nią związanych. Prawo do...

Dowiedz się więcej

Prowadzimy szeroki zakres wycen, m.in.:

  • Wycena przedsiębiorstwa – jest nieodzownym elementem procesów takich jak np. Initial Public Offering, w przypadku którego ustala się cenę pakietu akcji oraz w toku M&A, przy ustalaniu maksymalnej lub minimalnej ceny za przedsiębiorstwo
  • Wycena marki i znaku towarowego – przy transakcjach fuzji i przejęć, do celów zarządzania i planowania strategicznego lub do ustalenia wysokości opłat licencyjnych za używanie znaku przez zewnętrzną spółkę
  • Wycena opcji menadżerskich – według przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opcja musi zostać wyceniona według wartości godziwej i ujmowana w księgach rachunkowych przez cały okres obowiązywania uprawnień
  • Wycena technologii i know how – niezbędna w przypadku akwizycji, przekazania innemu podmiotowi oraz w procesie fuzji i przejęć

Posiadamy szerokie doświadczenie:

  • Przeprowadziliśmy ponad 200 projektów wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych i opcji menadżerskich.
  • Pracowaliśmy z firmami ze wszystkich sektorów gospodarki, a przedmiotem wyceny były zarówno spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych jak i małe firmy prywatne
  • Kompleksowo wyceniamy wszystkie składniki majątkowe oraz wartości niematerialne

 

Modele finansowe przyczyniają się do efektywnego wprowadzenia strategii oraz planów zarządu. Składają się na nie m.in. prognozy finansowe, analizy scenariuszy i wrażliwości prognoz. Umożliwiają stworzenie koncepcji rozwoju biznesowego. Modele tworzy się na potrzeby pozyskania finansowania, przy procesach M&A, w przypadku nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.