Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena przedsiębiorstwa

Do każdej wyceny przedsiębiorstwa podchodzimy w sposób indywidualny, mając świadomość, że każde przedsiębiorstwo jest unikalne, posiada różne aktywa i skalę działalności. Również cel wyceny przedsiębiorstwa wpływa na dobór metodologii oraz podejścia do każdego z realizowanych przez nas projektów. 

Wiedza na temat wartości przedsiębiorstwa jest kluczowa do podjęcia szeregu decyzji o znaczeniu strategicznym. Pomagamy właścicielom, zarządom oraz pozostałym interesariuszom poznać wartość godziwą przedsiębiorstwa oraz główne elementy które ją budują.


Cele wyceny przedsiębiorstwa:

Wycena przedsiębiorstwa dokonywana jest między innymi na potrzeby:

 • połączenia, podziału, zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • przekształcenia i zmiany formy prawnej,
 • restrukturyzacji podatkowej lub kapitałowej,
 • zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa,
 • sporów sądowych,
 • wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innej spółki kapitałowej,
 • wewnętrzne właścicieli i zarządu,
 • określenia parytetów wymianu udziałów lub akcji.

Niezależnie od celu wyceny przedsiębiorstwa, jednym z częściej spotykanym procesów jest wydzielenie ze swoich struktur jego zorganizowanej części, która może zostać sprzedana lub wniesiona aportem do innego przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzenia tego procesu niezbędna jest wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Stosownie do art. 4a pkt 4 ustawy o CIT art. 5a pkt 4 ustawy o PIT art. 2 ust. 27e ustawy o VAT zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Głównym założeniem jakie musi spełnić ZCP jest możliwość samodzielnej realizacji określonych funkcji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Wycena przedsiębiorstwa – przebieg procesu:

Wycena przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa, składa się z następujących etapów:

 • określenie celu wyceny oraz wybór metodologii,
 • przesłanie listy pytań i skompletowanie niezbędnych informacji i danych finansowych,
 • analiza otrzymanych dokumentów oraz czynników determinujących wartość przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie modelu wyceny przedsiębiorstwa,
 • prezentacja wyników przed klientem,
 • przekazanie finalnego raportu z wyceny.

W procesie wyceny przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa kluczowe jest poznanie celu wyceny oraz odpowiedni dobór metodologii. Następnym etapem jest szczegółowa analiza aktualnej sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa. Podczas wyceny analizujemy nie tylko przedsiębiorstwo i jego aktywa, ale również otoczenie rynkowe, perspektywy rozwoju oraz kadrę zarządzające i pozostałe kluczowe wartości niematerialne.

Metody wyceny przedsiębiorstw:

W celu wyznaczenie wartości godziwej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa stosuje się metody majątkowe, porównawcze oraz dochodowe.

Metody majątkowe polegają oszacowaniu wartości poszczególnych składników majątku. W zależności od celu wyceny przedsiębiorstwa i sytuacji finansowej firmy stosuję się m.in. metodę skorygowanych aktywów netto, metody księgowe, rynkowe, czy też metodę likwidacyjną.

Metody porównawcze pozwalają oszacować wartość przedsiębiorstwa na podstawie porównywalnych spółek publicznych lub też historycznych transakcji dokonanych na rynku fuzji i przejęć. Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą stosowana jest w przypadku spółek rentownych dla których istnieją odpowiednie podmioty referencyjne.

Metody dochodowe polegają na oszacowaniu wartości przyszłych przepływów środków pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo na dzień wyceny. Najczęściej stosowana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (tzw. metoda DCF). Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową stosowana jest również w przypadku przedsiębiorstw, których aktualna sytuacja finansowa nie oddaje perspektyw rozwoju spółki w kolejnych latach.


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2