Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Testy na utratę wartości

Test na utratę wartości obejmuje wykonanie analiz, badań i prognoz w celu ustalenia wartości przyszłych korzyści ekonomicznych wygenerowanych przez poszczególne aktywa, porównania ich z wartością księgową oraz rozliczenia utraty wartości. Obowiązkiem przeprowadzenia testów objęte są przedsiębiorstwa sporządzające sprawozdania finansowe według międzynarodowych zasad rachunkowości oraz stosujące krajowe standardy rachunkowości.

Test na utratę wartości co roku powinien być przeprowadzany dla wartości niematerialnych o nieskończonym okresie użytkowania, wartości niematerialnych nie przyjętych jeszcze do użytkowania oraz dla wartości firmy.

Obowiązek ten dotyczy także wszystkich rodzajów aktywów jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów.


Metoda wyceny

Test na utratę wartości wg MSR 36, polega na porównaniu wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną składnika aktywów.

MSR 36 wymienia następujące przesłanki, które powinny powodować dokonanie testu na utratę wartości:

 • wartość kapitalizacji spółki jest niższa od jej wartości księgowej,
 • postępujący spadek lub wzrost stóp procentowych,
 • znaczący wzrost wartości rynkowej posiadanych nieruchomości,
 • zmiany w użytkowaniu danego składnika aktywów, wynikające np. z modernizacji lub ulepszenia,
 • następuje zmiana profilu działalności lub zmienia się charakter wykorzystywania danego aktywa,
 • aktywowano koszty rozwojowe w ramach wartości niematerialnych i prawnych.

 

Proces wyceny szkód gospodarczych

 • analiza zdarzeń mających wpływ na uzyskaną szkodę gospodarczą,
 • identyfikacja wszelkich źródeł kosztów lub utraconych korzyści,
 • opis powstałych strat,
 • określenie wpływu zaniedbania na przedsiębiorstwo,
 • określenie wartości powstałych szkód gospodarczych,
 • przygotowanie i przekazanie raportu z wyceny.

Wartość odzyskiwalna 

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów to wyższa z dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użytkowej.

Wartość godziwa kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, zobowiązanie uregulowane pomiędzy niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość użytkowa to wartość bieżąca, szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z dalszego użytkowania składnika aktywów.

Oszacowanie wartości zostaje przeprowadzone z wykorzystaniem metody właściwej dla danego składnika aktywów.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:


Email  biuro@alpha-capital.pl


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2