Wyceny

Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2

Wycena instrumentów finansowych

Oferujemy usługi związane z wyceną wielu rodzajów instrumentów finansowych wykorzystywanych zarówno w celach inwestycyjnych jak i w celu zabezpieczenia ryzyka. Wiele instrumentów, a zwłaszcza instrumenty pochodne wymagają profesjonalnych modeli matematycznych i statystycznych. Nasz zespół jest wykwalifikowany w takich wycenach oraz posiada niezbędne doświadczenie. 

Według rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. instrumenty finansowe, zgodnie z par. 14, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne dla celów bilansowych wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.


Specjalizujemy się w wycenie takich instrumentów finansowych jak:

 • akcje,
 • prawa poboru i warranty subskrypcyjne,
 • obligacje korporacyjne,
 • opcje,
 • kontrakty terminowe,
 • weksle,
 • SWAPy,
 • instrumenty hybrydowe,
 • certyfikaty inwestycyjne.

Cele wyceny instrumentów finansowych

 • wymogi sprawozdawczości finansowej,
 • sprzedaż lub zakup instrumentów,
 • estymacja poziomu ryzyka finansowego,
 • zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym lub:

Email  biuro@alpha-capital.pl


Proces

Proces wyceny instrumentów finansowych składa się z następujących etapów:

 • precyzyjne ustalenie przedmiotu wyceny,
 • ustalenie i zebranie danych niezbędnych do zrealizowanie wyceny,
 • analiza zebranych danych oraz specjalistycznych baz danych,
 • sporządzenie modelu wyceny zgodnie z ustaloną metodyką,
 • prezentacji wyników i przekazanie raportu z wyceny.

Metody wyceny

W zależności od specyfiki danego instrumentu finansowego, używane są odpowiednie dla niego metody wyceny. Po przeanalizowaniu charakterystyki danego instrumentu finansowego lub portfela inwestycyjnego złożonego z wielu instrumentów dokonywana jest wycena według przyjętych standardów rynkowych.


Wycena certyfikatów inwestycyjnych

Certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym emitowanym przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Zgodnie z prawem fundusz inwestycyjny powinien dokonywać wyceny aktywów przypadających na certyfikat nie rzadziej niż na raz trzy miesiące. Poza wyceną bieżącą certyfikat powinien być wyceniony także m.in. w momencie powstanie i zakończenia funkcjonowania przez fundusz oraz na 7 dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji.


Wybrane referencje naszych klientów:

„Spółka Ochnik S.A. rekomenduje Alpha Capital Group jako kompetentną i profesjonalną firmę realizująca projekty wyceny przedsiębiorstw.”

 

Marcin Ochnik

Prezes Zarządu

Ochnik S.A.

ochnik-s-a-logo-referencje2

„Rekomendujemy Alpha Capital Group jako Partnera, który świadczy swoje usługi w sposób rzetelny i profesjonalny.”

 

Paweł Bąk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Tele-Fonika Kable S.A.

tele-fonika-logo-referencje2

„Współpracę oraz podejście członków zespołu Alpha Capital Group do realizacji projektu oceniamy jako rzetelne i profesjonalne.”

 

Michał Wróbel

Członek Zarządu

Nowa Itaka Sp. z o.o.

itaka-logo-referencje2