Kategoria: Wyceny

Wycena przedsiębiorstwa

28 września, 2016

Do każdej wyceny podchodzimy w sposób indywidualny, mając świadomość, że każde przedsiębiorstwo jest unikalne, posiada różne aktywa i skalę działalności. Również cel wyceny wpływa na dobór metodologii oraz podejścia do każdego z realizowanych przez nas...
Dowiedz się więcej

Wycena marki i znaku towarowego

28 września, 2016

Marka pozwala klientowi identyfikować się z firmą oraz umożliwia wyróżnienie się na tle mocnej konkurencji, jak i na ustalenie wyższej marży na swoich produktach. Wartość znaku towarowego (marki) to finansowe odzwierciedlenie dodatkowych korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa poprzez oznaczanie produktów danym znakiem. Wartość marki stanowi znaczącą część wartości...
Dowiedz się więcej

Wycena opcji menadżerskich

28 września, 2016

Opcje menadżerskie są formą realizacji długoterminowych planów motywacyjnych. Jest to program odroczonego w czasie wynagrodzenia, przyznawanego zazwyczaj członkom zarządu i kadrze kierowniczej jako dodatek do wynagrodzenia, po spełnieniu określonych warunków. Warunki te w zależności od obszaru odpowiedzialności ewentualnego beneficjenta dotyczą zazwyczaj wzrostu wartości akcji...
Dowiedz się więcej

Wycena technologii

28 września, 2016

Ochrona prawna technologii jest niezwykle ważna dla przedsiębiorstw w związku zabezpieczeniem bieżących oraz oczekiwanych przychodów z nią związanych. Prawo do wyłącznego korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego oraz oprogramowania zabezpieczone w postaci patentu może zwiększać wartość przedsiębiorstwa lub być przedmiotem transakcji. Powoduje to konieczność...
Dowiedz się więcej

Wycena Know-how

28 września, 2016

Know-how nie posiada definicji prawnej. Jest to termin określający informacje oraz wiedzę techniczną, handlową, administracyjną czy też finansową, dotyczącą sposobu produkcji lub dostarczania usług. Nie dotyczy on wyłącznie produktu finalnego lecz także poszczególnych faz jego przerobu. Informacje, na które składa się know-how nie są objęte patentami i umowami licencyjnymi,...
Dowiedz się więcej

Modelowanie finansowe

28 września, 2016

Każde przedsiębiorstwo jest unikalne ze względu na posiadane aktywa i skalę działalności. W konsekwencji, do modelowania finansowego podchodzimy w indywidualny sposób. Dostosowujemy rozwiązania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kierunków jego rozwoju. Dzięki naszemu wsparciu w postaci modelowania finansowego kolejne kroki związane z budowaniem strategii rozwoju...
Dowiedz się więcej

Wycena portfela wierzytelności

28 września, 2016

Obrót wierzytelnościami staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Wierzytelność jest uprawnieniem, które przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika, do żądania spełnienia świadczenia, które wynika ze stosunku zobowiązaniowego. W przypadku przedsiębiorstw do wierzytelności zaliczamy głównie: niespłacone pożyczki oraz należności...
Dowiedz się więcej

Wycena szkód gospodarczych

28 września, 2016

Wyceny szkód gospodarczych sporządzane są na potrzeby sporów sądowych, w celu oszacowania wysokości start jakie nastąpiły na skutek zaistniałej sytuacji będącej przedmiotem sporu. Pomagamy naszym klientom dokładnie oszacować wartość o jaką mogą się ubiegać w toku postępowania...
Dowiedz się więcej

Testy na utrate wartości

28 września, 2016

Test na utratę wartości obejmuje wykonanie analiz, badań i prognoz w celu ustalenia wartości przyszłych korzyści ekonomicznych wygenerowanych przez poszczególne aktywa, porównania ich z wartością księgową oraz rozliczenia utraty wartości. Obowiązkiem przeprowadzenia testów objęte są przedsiębiorstwa sporządzające sprawozdania finansowe według międzynarodowych zasad...
Dowiedz się więcej